Wolfram Library Archive


All Collections Articles Books Conference Proceedings
Courseware Demos MathSource Technical Notes
Title Downloads

Netradičné študentské predstavy o matematických poznatkoch: Každá postupnosť konverguje
Author

Vladimir Zahoransky
Organization: Commenius University
Department: Mathematics, Physics and Information
URL: cezap-www.fmph.uniba.sk/~zahoransky
Revision date

2004-06-10
Description

Netradičné študentské predstavy o poznatkoch predstavujú veľmi hlboký pohľad na chápanie poznatkov preberaných v úvodných kurzoch matematickej analýzy. Trefné otázky, nepochopenia jazyka matematiky, rozpor so skúsenosťou, formálnost poznania, sú bežná súčasť výuky. Tento príspevok je zo série osobných skúseností s doučovaním matematiky s využitím software Matematica. Ukazuje nepochopenie pojmu konvergencie a jej interpretovanie na postupnosti, čoho výsledkom je tvrdenie, že "Každá postupnosť konverguje!!!"
Subject

*Education > College
Keywords

Netradič, né š, tudentské predstavy o limite, Netradič, né separované modely limity postupnosti, Non-traditional students representation of sequence limity, Non-traditional knowledge separation models of sequence limity
Language

Slovak
Downloads Download Wolfram CDF Player

Download
UPC_Limita.nb (98.4 KB) - Mathematica Notebook