Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

Lineárne diferenciálne rovnice n-tého rádu s konštantnými koeficientami
Author

Viera Zahonova
Conference

1999 Mathematica Conference (Slovakia)
Conference location

Bratislava
Description

Abstrakt: V príspevku je popísaná možnosť použitia programového systému Mathematica pri riešení lineárnych diferenciálnych rovníc n-tého rádu s konštantnými koeficientami v základnom kurze matematiky.
Subject

*Mathematics > Algebra > Linear Algebra
Keywords

Slovak, Lineárne diferenciálne
Language

Slovak
Downloads

Download
DKovacovaPublikKovacova1999Zahonova_99.pdf (333.4 KB) - PDF Document