Wolfram Library Archive


Courseware Demos MathSource Technical Notes
All Collections Articles Books Conference Proceedings
Title Downloads

O motivácii, alebo ako stimulovať študentov a viesť ich k úspechu
Author

Vladimir Zahoransky
Organization: Commenius University
Department: Mathematics, Physics and Information
URL: cezap-www.fmph.uniba.sk/~zahoransky
Conference

2002 Mathematical Conference of VSTEZ schools
Conference location

Hejnice, The Czech Republic
Description

Author gave talk about motivation to use Mathematica.

Cieľom tohto príspevku je pokračovať druhou prednáškou v kurze úvodných prednášok z didaktiky vysokoškolskej matematiky zameranej pre školy VŠTEZ s témou motivácia. Tento príspevok vychádza z mimoriadne úspešnej knihy Allan Loy McGinnisa – Úspech, ktorá obsahuje 12 jednoduchých, no veľmi užitočných zásad, množstvo podnetných námetov, konkrétnych skúseností pedagógov z praxe, na stimulovanie študentov k maximálnemu výkonu, k zanieteniu pre výuku, k úspechu. Príspevok vznikol ako voľný metodologický a metodický preklad z mimoriadne úspešného psychologického textu podaného popularizačnou formou do obsahu didaktiky vysokoškolskej matematiky. Tento text je určený pre všeobecnú matematickú, pedagogickú a laickú verejnosť, ktorá pracuje vo vyučovacom procese so študentmi na školách VŠTEZ. Nakoľko väčšina pedagógov matematiky na školách VŠTEZ nemá odborné pedagogické či didaktické vzdelanie, článok je pripravený formou first reportu, ktorej cieľom je zrozumiteľnou, názornou formou vyložiť problematiku s dôrazom na množstvo príkladov úspešného počínania a skúsenosti z praxe, množstvom myšlienok na zamyslenie, analýzu vlastnej výuky. Súčastná výuka integruje ICT v širokom rozsahu. V tomto kontexte schopnosť vedieť študentov motivovať nadobúda mimoriadnu dôležitosť. V samostatnom dodatku uvádzam ku každej prezentovanej zásade ukážky, prístupy a skúsenosti ako v tomto smere môže software Mathematica zohrať dôležitú úlohu vo vašom vyučovacom procese s dôrazom na motiváciu študentov.
Subject

*Education > College
Keywords

motivácia, didaktika vysokoš, kolskej matematiky, didaktický konš, truktivizmus
Language

Slovak
URL

http://mat.fsv.cvut.cz/komisevstez/web27.html
Downloads

Download
DMot01.doc (216 KB) - Zahoransky's presentation in Hejnice